RAW ART WRESTLING 2017 - 2018 Rules

1. The contest organiser and the content of the contest
The contest is being organised under the name RAW ART WRESTLING 2017-2018 and the organiser is RAW Events s.r.o., resident at Praha 1 - Nové Město, Myslíkova 1922/9, Prague, 11000, TAX ID 24132829.

The organiser is an agency that regularly organises illustrator contests called “RAW ART WRESTLING” or simply “RAW”. It is a symbolic battle between illustrators and their art, first through online qualification, then “live” in front of an audience.
2. Dates, categories, contest progress
The contest takes place from 15. 11. 2017 to 30. 4. 2018, and is divided into rounds as follows:

1. Online qualification round: November 2017
2. Online qualification round: December 2017
3- Online qualification round: January 2018
4. Live semi-finals: January / February 2018
5. Live finale: March / April 2018

For information about dates and times for particular rounds of the contest, please keep an eye on our official website
and our Facebook page, for up to date information.

There are four categories:

Illustration,
Character design,
Comics,
Speed sculpting
All in two techniques - Analog a Digital.

Online qualification round - a time during which contestants can sign up and join the RAW contest.
Contestants can join the contest during the first, second or third online qualification round. Each qualification round has a unique theme shared across all categories and both the Analog and Digital techniques. After each online qualification round, a winner will be picked for each technique and category.
Winners of the three qualification rounds move on to the semi-finals. There will be 12 winners in Analog (3x Illustration, 3x Character design, 3x Comics, 3x Speed sculpting) and 12 winners in Digital (3x Illustration, 3x Character design, 3x Comics, 3x Speed sculpting).

Semi-finals - only for the winners of online qualification rounds. Time, date and place of the semi-finals will be specified 30 days before the event at the most. Physical presence of competitors at the live semi-finals is a requirement. In case the competitor fails to turn up or confirm their presence at least 20 days before the event, they can be disqualified.
The theme for the semi-finals will be announced at the event. The competitors have 120 minutes to finish their work within the given technique and category.
The jury appointed by the organiser will pick two winners from each category and technique that will move forward to the finals. There will be 8 winners from Analog (2x Illustration, 2x Character design, 2x Comics, 2x Speed sculpting) and 8 winners from Digital (2x Illustration, 2x Character design, 2x Comics, 2x Speed sculpting).

Finals – Place, date and time will be specified minimum 30 days before the event. Physical participation at the event is obligatory. In the event of his/her non-participation and/or non-participation at least 20 days in advance, the competitor may be disqualified from the competition. The competition theme will be announced at the venue on the day of the event. The contestant has 120 minutes to finish their work within the category and technique. The jury designated by the organiser selects the RAW ANALOG / DIGITAL – ILLUSTRATION / CHARACTER DESIGN / COMICS / SPEED SCULPTING winner from each category. These winners receive valuable prizes determined by the organiser or his/her contractual partners.

The overall winner in the Analog and Digital categories is selected by the public (guests, participants, fans of the event) with a vote. Based on the vote, the RAW KING OF ANALOG and RAW KING OF DIGITAL are selected.
3. Competitors, their rights and obligations, licenses
The competition may be attended by contestants (natural person) who are over 18 years of age at the time of restriction.
In order to participate in the competition, the participants must fill in the registration form correctly according to the given qualification round at http://www.r-a-w.cz/.

All competition entries must be submitted in the required format of jpg, png, with the longest side at a minimum of 2000px. Analog works need to be of high quality and scanned, also with the longest side at a minimum of 2000px. Entries must be clearly marked with the author’s name and surname, and the theme of the competition round. For any more questions regarding the competition, please contact us via hello@raw.cz.

Zasláním díla do soutěže soutěžící uděluje pořadateli licenci k jakémukoliv užití díla v souvislosti s touto soutěží a její propagací a propagací pořadatele a partnerů této soutěže, zejména licenci ke sdělování veřejnosti na internetových stránkách pořadatele a facebookových stránkách/profilu pořadatele nebo partnerů soutěže a dále k rozmnožování díla, k jeho tisku a prezentaci v médiích (např. televize, noviny, časopisy, internet). Licence je udělena na dobu autorskoprávní ochrany díly, co do množstevního a územního rozsahu bez omezení. Soutěžící jsou srozuměni a souhlasí, že v rámci licence uvedené výše jsou soutěžní díla dále užívána Pořadatelem k prezentačním účelům a rovněž k charitativním účelům a mohou být v hmotné podobě prodána (např. v dražbě). V případě prodeje díla v rámci charitativní akce je celý finanční výtěžek předán neziskové organizaci. V případě komerčního prodeje díla obdrží ½ kupní cena díla Pořadatel a ½ kupní ceny díla soutěžící jako autor. Poskytovatel je oprávněn licenční práva nebo jejich část převést a je oprávněn poskytnout podlicenci. Odměnu za licenci představuje plnění ve formě možnosti účasti v soutěži a propagace autora jako jednoho ze soutěžících v soutěži. Pořadatel bude u díla vždy uvádět jeho autora, buď ve formě jména nebo přezdívky nebo uměleckého pseudonymu (dle pokynů autora).

Účastí v soutěži se soutěžící pro případ, že zvítězí v kvalifikačním kole a budou soutěžit v kolech „na živo“, zavazují před začátkem soutěže uzavřít s Pořadatelem písemnou licenční smlouvu k dílu.
4. Pravidla soutěže
Zaregistrujte se do soutěže vyplněním registračního formuláře http://www.r-a-w.cz/.

Zapojte se v 1., 2., nebo v 3. kvalifikačním online kole do soutěže. Pošlete soutěžní dílo nebo díla (pokud se chcete kvalifikačního kola účastnit ve více kategoriích) ve vámi vybraných soutěžních sekcích a jejich kategoriích. Můžete zaslat více unikátních soutěžních děl. Nelze se přihlásit do soutěže s jedním unikátním dílem do více kategorií.

Výherce jednotlivých kol vybírá porota soutěže určená pořadatelem. Pokud soutěžící vyhraje se svými díly ve více kategoriích, je povinen si vybrat, v jaké kategorii postupuje do dalšího kola.

Hlavní výherce v technice Analog a v technice Digital je vybrán na základě hlasování veřejnosti (účastníků eventu).
Účastník odpovídá za to, že soutěžní dílo neporušuje platné právní předpisy, není v rozporu s dobrými mravy, nepropaguje zakázané politické hnutí, ideologie nebo pornografii a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy pořadatele nebo jeho smluvních partnerů. Pokud se pořadatel důvodně domnívá, že účastník porušuje tato pravidla, je oprávněn účastníka ze soutěže vyřadit. Zároveň účastník prohlašuje a zavazuje se, že zveřejnění a užití jeho díla není nijak omezeno autorskými nebo licenčními právy 3. osob a že je výlučným autorem díla.
5. Výhry, podmínky získání výher
Do soutěže budou vloženy ceny a výhry věnované Pořadatelem nebo partnery soutěže.
Výherci obdrží svou výhru na místě konání eventu anebo si výhru vyzvednou na místě a dohodnutém čase s pořadatelem.
Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen sám vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.
6. Závěrečná ustanovení
Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách a/nebo na výše uvedeném facebookovém profilu. Pořadatel je oprávněn odmítnout dle svého uvážení všechny soutěžící a všechna jejich díla. Pořadatel není povinen informovat ty soutěžící, kteří v soutěži neuspěli.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s aktuálními pravidly soutěže a zároveň uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, i svůj souhlas se zpracováním osobních údajů Pořadateli za účelem organizace soutěže a komunikace spojenou s prezentací soutěže RAW a to na dobu maximálně 5 ti let ode dne jeho udělení. 
Osobní údaje bude Pořadatel jako správce zpracovávat manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a spolupracovníků/smluvních partnerů. Pořadatel jako správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích. Na základě uvedeného zákona má soutěžící právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu a povaze zpracovávaných osobních údajů, jejich zdrojů a příjemci či příjemcích osobních údajů). Správce je povinen předat soutěžícímu tyto informace bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na jejich poskytnutí.